Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie ogłosił konkurs zamknięty nr 37/POKL/8.2.1/PWP/2012 na projekty z komponentem ponadnarodowym realizowane w ramach Priorytetu VIII Regionalne Kadry Gospodarki, Działania 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałania 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw.

Zarząd Województwa Lubuskiego ogłosił konkurs zamknięty nr 1/POKL/8.2.1/PN/2012 na składanie wniosków o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach w ramach VIII Priorytetu Regionalne kadry gospodarki, Działania 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałania 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw PO KL, na wyodrębnione projekty współpracy ponadnarodowej i/lub projekty z komponentem ponadnarodowym.

Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego ogłasza konkurs zamknięty nr PWP/1/9.2/POKL/2013 na składanie wniosków na wyodrębnione projekty współpracy ponadnarodowej i/lub projekty z komponentem ponadnarodowym zaplanowanym do realizacji na etapie opracowania wniosku o dofinansowanie w ramach Poddziałania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

Strona 17 z 17