Zapraszamy do zapoznania się z najnowszym biuletynem „Innowacje bez Granic” (nr 2/2014).

Najnowszy numer dwumiesięcznika "Praca Socjalna", pisma wydawanego przez Instytut Rozwoju Służb Społecznych i skierowanego do pracowników socjalnych został przygotowany we współpracy z Krajową Instytucja Wspomagającą i jest w głównej mierze poświęcony innowacjom społecznym z obszaru Zatrudnienie i integracja społecznaW numerze znalazły się artykuły przygotowane przez beneficjentów – członków Krajowej Sieci Tematycznej oraz pracowników KIW.

W zorganizowanym przez Krajową Instytucję Wspomagającą w Centrum Projektów Europejskich konkursie „Regaty Rozwoju: Liderzy Innowacji i Współpracy Ponadnarodowej PO KL 2007-2013” (II edycja), którego celem było wyłonienie najbardziej innowacyjnych projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, jury konkursu nagrodziło 5 projektów w ramach kategorii: Liderzy Innowacji PO KL oraz Liderzy Współpracy Ponadnarodowej PO KL.

Fundacja Gospodarcza zaprasza do udziału w warsztatach wdrożeniowych realizowanych w ramach projektu innowacyjnego pn.: "Akademia Handlowa 50+ - innowacyjny model walidacji i uzupełniania kompetencji zawodowych osób 50+". Warsztaty dotyczą modelu walidacji i uzupełniania kompetencji zawodowych osób 50+ w zawodach sprzedawca i przedstawiciel handlowy.

Jury, w skład którego weszli: przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju (IZ PO KL), przedstawiciele KIW – CPE, przedstawiciele Instytucji Pośredniczących/Instytucji Pośredniczących II stopnia oraz eksperci zewnętrzni, przeprowadziło ocenę merytoryczną projektów, które zostały zgłoszone na konkurs i pozytywnie przeszły etap oceny formalnej.

W dniu 17 czerwca 2014 roku w Warszawie odbyło się, zorganizowane przez Krajową Instytucję Wspomagającą - Centrum Projektów Europejskich, we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej oraz Ośrodkiem Rozwoju Edukacji, seminarium tematyczne pt. „Innowacje społeczne w edukacji”, poświęcone rozwiązaniom innowacyjnym wypracowanym w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki. Wydarzenie zostało objęte honorowym patronatem Minister Edukacji Narodowej.

W dniach 11 i 12 czerwca br. Krajowa Instytucja Wspomagająca zorganizowała w Warszawie IV i V spotkanie dla beneficjentów projektów współpracy ponadnarodowej oraz potencjalnych beneficjentów współpracy ponadnarodowej w ramach PO KL. Pierwotnie planowane było jedno spotkanie, ale ze względu na duże zainteresowanie dodane zosłało drugie. Łącznie w obu spotkaniach uczestniczyło ponad 50 realizatorów projektów.

W dniach 11-13 czerwca 2014 roku przedstawiciele Instytucji Pośredniczących oraz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej uczestniczyli w zorganizowanym przez Krajową Instytucję Wspomagającą seminarium poświęconym problematyce upowszechniania i włączania innowacyjnych rozwiązań oraz perspektywom ich wdrożenia w nowym okresie programowania. Gospodarzem wizyty była Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr (BFKK), laureat ubiegłorocznej edycji konkursu Regaty Rozwoju.

W celu praktycznego wykorzystania rozwiązań innowacyjnych wypracowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Krajowa Instytucja Wspomagająca we współpracy z Instytucją Zarządzającą PO KL, opracowała zestawienie tych rozwiązań, wraz z propozycją ujęcia części z nich w programach operacyjnych na lata 2014-2020.

W zakładce Biblioteka KIW zostały umieszczone cztery broszury prezentujace wybrane rozwiązania innowacyjne w obszarach: Adaptacyjność, Edukacja i szkolnictwo wyższe, Zatrudnienie i integracja społeczna oraz Dobre rządzenie.