Izba Przemysłowo-Handlowa z Flandrii prowadzi projekt współpracy ponadnarodowej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego o nazwie "Dojrzała Przedsiębiorczość" (Senior Entrepreneurship). W związku z tym belgijska organizacja poszukuje dla tego projektu najlepszych praktyk, jak również odpowiednich partnerów ponadnarodowych.

W dniu 17 grudnia 2013 roku w Warszawie odbyła się konferencja pt.: Piktografia – jak ciekawie i skutecznie uczyć matematyki. Wyniki testowania pakietu edukacyjnego „Gramy w piktogramy”, w której wziął udział przedstawiciel Krajowej Instytucji Wspomagającej.

Na stronie internetowej KIW dostępne są dwie nowe publikacje: Dobre praktyki Sieci Tematycznych PO KL oraz kwartalnik "Innowacje bez Granic", nr 4/2013.

W dniu 26 listopada 2013 roku przedstawicielka KIW uczestniczyła w konferencji pn. „Intermentoring w małej firmie – zarządzanie kompetencjami”, zorganizowanej przez Collegium Civitas, beneficjenta realizującego projekt innowacyjny w obszarze Adaptacyjność. Konferencja była poświęcona zagadnieniom zarządzania małą firmą, w szczególności zarządzania strategicznego, zarządzania zasobami ludzkimi oraz intermentoringu. Podczas spotkania została zaprezentowana bezpłatna, internetowa aplikacja „Platforma Zarządzania Kompetencjami” stworzona specjalnie dla małych przedsiębiorstw.

W dniu 27 listopada 2013 roku przedstawicielka KIW uczestniczyła w Konferencji Podsumowującej Wdrażanie PO KL w Województwie Mazowieckim w 2013 r. Konferencja była poświęcona efektom wdrażania PO KL w ramach Priorytetów VI, VII, VIII i IX.

W dniu 28 listopada 2013 roku w Łodzi odbyła się konferencja upowszechniająca projekt innowacyjny „E-matura”, realizowany przez Politechnikę Łódzką. Celem konferencji było podsumowanie dotychczas zrealizowanych działań projektowych.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z rozwiązaniami innowacyjnymi, które mogą zostać wykorzystane w Państwa pracy lub działalności Państwa instytucji. Rozwiązania te dotyczą szeroko rozumianych zagadnień społecznych: edukacjiaktywizacji zawodowejwyrównywania szansprzedsiębiorczości, tzw. trudnej młodzieżyspołecznej odpowiedzialności biznesu, i wielu innych.

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach ogłasza konkurs zamknięty nr 1/POKL/6.1.1/PWP/2013 na składanie wniosków o dofinansowanie wyodrębnionych projektów współpracy ponadnarodowej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich”, Działanie 6.1 „Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie”, Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Collegium Civitas zaprasza na konferencję pn. „Intermentoring w małej firmie – zarządzanie kompetencjami”. Konferencja poświęcona będzie zagadnieniom zarządzania małą firmą, w szczególności zarządzania strategicznego i zasobami ludzkimi.

Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych organizuje konferencję „Zasada partnerstwa w krajach V4 - dobre praktyki” (26-27 listopada 2013 r., Warszawa).