22 lipca 2015

Nabór kandydatów na ekspertów w ramach Działania 4.3 Współpraca ponadnarodowa Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – nr naboru: 1/2015 Wydrukuj

Centrum Projektów Europejskich pełniące funkcję Instytucji Pośredniczącej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (IP) zaprasza do składania wniosków o umieszczenie w Wykazie kandydatów na ekspertów do oceny wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 4.3 Współpraca ponadnarodowa Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) oraz do zapewnienia wsparcia doradczego w trakcie oceny wniosków o dofinansowanie, w następujących dziedzinach: 

 1. Współpraca ponadnarodowa - Zatrudnienie;
 2. Współpraca ponadnarodowa - Edukacja;
 3. Współpraca ponadnarodowa - Integracja społeczna;
 4. Współpraca ponadnarodowa - Adaptacyjność;
 5. Współpraca ponadnarodowa - Administracja publiczna;
 6. Współpraca ponadnarodowa - Ochrona zdrowia.

 

Kryteria oceny i sposób weryfikacji:

I. Kandydatem na eksperta[1] może zostać osoba, która jednocześnie spełnia następujące warunki:

 1. korzysta z pełni praw publicznych;
 2. ma pełną zdolność do czynności prawnych;
 3. nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub za umyślne przestępstwo skarbowe;
 4. nie jest pracownikiem instytucji zaangażowanej w realizację Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, pełniącej funkcję Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej lub Instytucji Wdrażającej;
 5. posiada wiedzę, umiejętności, doświadczenie lub wymagane uprawnienia w dziedzinie objętej programem operacyjnym, w ramach której jest dokonywany wybór projektu (np.: praca w instytucji / organizacji zajmującej się dziedziną, w tym m.in. udział w realizacji i/lub ocenie projektów; kursy, szkolenia; dorobek naukowy, publikacje);
 6. posiada wiedzę w zakresie celów i sposobu realizacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Kryteria oceny są zgodne z ustawą z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. poz. 1146, z późn. zm.) oraz z Wytycznymi w zakresie trybu wyboru projektów na lata 2014-2020.
Szczegółowe kryteria oceny zostały wskazane w karcie oceny wniosku o umieszczenie w Wykazie kandydatów na ekspertów stanowiącej załącznik nr 3 do Regulaminu funkcjonowania komisji kwalifikacyjnej stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.


II. Postępowanie kwalifikacyjne kandydatów na ekspertów składa się z dwóch etapów:

 1. pierwszy etap – ocena formalna wniosku o umieszczenie w Wykazie kandydatów na ekspertów wraz z załącznikami, dokonywana przez 2 członków komisji kwalifikacyjnej. Ocena (na zasadzie spełnia / nie spełnia) obejmuje weryfikację spełnienia kryteriów formalnych oraz warunków, o których mowa w pkt. I lit. a-d oraz f;
 2. drugi etap – ocena merytoryczna wniosku o umieszczenie w Wykazie kandydatów na ekspertów wraz z załącznikami, dokonywana przez 2 członków komisji kwalifikacyjnej. Ocena (na zasadzie spełnia / nie spełnia) obejmuje weryfikację spełnienia kryteriów merytorycznych, o których mowa w pkt. I lit. e[2].

IP dokona oceny zgłoszonych wniosków w oparciu o kartę oceny wniosku o umieszczenie w Wykazie kandydatów na ekspertów. Warunkiem wpisania do Wykazu kandydatów na ekspertów jest uzyskanie pozytywnego wyniku w ramach obydwu etapów procedury kwalifikacyjnej.


III. Osoba ubiegająca się o wpis do Wykazu kandydatów na ekspertów Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój powinna złożyć:

 1. Wniosek o umieszczenie w Wykazie kandydatów na ekspertów w ramach Działania 4.3 Współpraca ponadnarodowa Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 2);
 2. Oświadczenie kandydata na eksperta o spełnianiu przesłanek określonych w art. 49 ust. 3 pkt. 1-3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. poz. 1146, z późn. zm.) oraz Wytycznych w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020 (zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 3)[3];
 3. Zgodę kandydata na eksperta na przetwarzanie danych osobowych oraz na umieszczenie danych osobowych w Wykazie kandydatów na ekspertów (zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 4);
 4. Kopie dokumentów stwierdzających spełnienie warunków, o których mowa w pkt. II.


Termin i miejsce składania wniosku:

Dokumenty aplikacyjne wymienione w pkt. III składane są:

 1. w formie dokumentu elektronicznego na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. oraz
 2. w formie papierowej, którą należy przesłać pocztą w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Wniosek o wpis do Wykazu kandydatów na ekspertów PO WER” na adres:

 

Centrum Projektów Europejskich
Wydział Projektów Europejskiego Funduszu Społecznego
ul. Domaniewska 39A
02-672 Warszawa

lub dostarczyć osobiście do sekretariatu Centrum Projektów Europejskich pod wskazany powyżej adres (III piętro), w terminie do 7 sierpnia 2015 r. w godzinach pracy CPE, tj. od poniedziałku do piątku, od 8:15 do 16:15.

Wnioski złożone po terminie (decyduje data wpływu do Centrum Projektów Europejskich) lub nie spełniające powyższych warunków (niekompletne) pozostawia się bez rozpatrzenia. Za termin wpływu wniosku uznaje się datę i godzinę wpływu wniosku w postaci elektronicznej.

Informacje dodatkowe:

Do Wykazu kandydatów na ekspertów mogą zostać wpisane zarówno osoby posiadające ważny certyfikat uprawniający do dokonywania oceny wniosków o dofinansowanie w ramach PO KL, jak też nie posiadające tego certyfikatu. Osoby posiadające odnośny certyfikat będą mogły uczestniczyć w procesie oceny wniosków oraz doradztwa (wydawania opinii) w ramach PO WER. Osoby nie posiadające aktualnego certyfikatu w ramach PO KL nie będą mogły uczestniczyć w procesie oceny wniosków, natomiast będą mogły uczestniczyć w procesie doradztwa (wydawania opinii) w ramach PO WER.

W okresie przejściowym, tj. do momentu uruchomienia systemu informatycznego umożliwiającego uzyskanie certyfikatu do oceny w ramach PO WER dopuszcza się, aby certyfikat posiadany w ramach PO KL dotyczył dziedziny innej niż ta, w której powoływani są kandydaci na ekspertów.

Po uruchomieniu systemu informatycznego umożliwiającego uzyskanie certyfikatu do oceny w ramach PO WER, w procesie oceny wniosków będą mogły uczestniczyć tylko osoby posiadające certyfikat w ramach PO WER. Osoby uczestniczące w procesie doradztwa (wydawania opinii) nie będą musiały posiadać certyfikatu do oceny w ramach PO WER.

Spośród osób wpisanych do Wykazu kandydatów na ekspertów w ramach niniejszego naboru zostaną wybrani zarówno eksperci do oceny wniosków o dofinansowanie, jak też do zapewnienia wsparcia doradczego w trakcie ich oceny. Szczegółowe warunki współpracy zostaną zawarte w umowach
z ekspertami.

Załączniki:

 1. Regulamin funkcjonowania komisji kwalifikacyjnej do wyboru kandydatów na ekspertów w ramach Działania 4.3 Współpraca ponadnarodowa Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój;
 2. Wzór wniosku o umieszczenie w Wykazie kandydatów na ekspertów w ramach Działania 4.3 Współpraca ponadnarodowa Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój;
 3. Wzór oświadczenia kandydata na eksperta o spełnianiu przesłanek określonych w art. 49 ust. 3 pkt 1-3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. poz. 1146, z późn. zm.) oraz Wytycznych w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020;
 4. Wzór zgody kandydata na eksperta na przetwarzanie danych osobowych oraz na umieszczenie danych osobowych w Wykazie kandydatów na ekspertów.


-------------------------------------------------

[1] Kandydat na eksperta, o którym mowa w art. 49 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. poz. 1146, z późn. zm.).

[2] IP może podjąć decyzję o przeprowadzeniu egzaminu pisemnego i/lub rozmów kwalifikacyjnych w celu potwierdzenia spełniania przez osoby ubiegające się o wpis do wykazu kandydatów na ekspertów warunków, o których mowa w pkt. I lit. e.

[3] Zgodnie z art. 49 ust. 4 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. poz. 1146, z późn. zm.) oświadczenie jest składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

 

Dodatkowe informacje związane z naborem kandydatów na ekspertów można uzyskać pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. .


Załączniki do Ogłoszenia:

Zał nr 1 – Regulamin komisji kwalifikacyjnej pdfZał_nr_1_Regulamin_komisji_rekrutacyjnej.pdf
Zał nr 2 – Wniosek o umieszczenie w wykazie docxZał_nr_2__Wniosek_o_umieszczenie_w_wykazie.docx
Zał nr 3 – Oświadczenie kandydata na eksperta o spełnianiu przesłanek określonych w art. 49 ust. 3 pkt 1-3 ustawy docZał_nr_3_Oświadczenie_przesłanki_z_art_49.doc
Zał nr 4 – Zgoda kandydata na przetwarzanie danych osobowych docZał_nr_4_Zgoda_przetwarzanie_danych_osobowych.doc