Connection – model współpracy uczelni z biznesem

Obszar wsparcia:
 • Adaptacyjność
Rodzaj projektu:
 • projekt innowacyjny
Beneficjent: PL Europa Sp z o.o.
Odbiorcy:
 • Absolwenci
 • Nauczyciele szkół ponadgimnazjalnych
 • Przedsiębiorcy
 • Studenci
 • Uczelnie wyższe
Użytkownicy:
 • Jednostki naukowe i jednostki B+R
 • Uczelnie wyższe
Opis rozwiązania:

Nazwa rozwiązania: Modelowy system współpracy i transferu wiedzy pomiędzy uczelniami wyższymi a biznesem z wykorzystaniem potencjału absolwentów

Rozwiązanie odpowiada na problem nieefektywnej współpracy pomiędzy uczelniami wyższymi a ich zewnętrznym otoczeniem biznesowym, tj. przedsiębiorstwami, instytucjami publicznymi, organizacjami pozarządowymi.

Wypracowane rozwiązanie to model transferu wiedzy pomiędzy uczelniami wyższymi a przedsiębiorstwami, opierający się na funkcjonowaniu Biura Współpracy z Biznesem i Absolwentami. Biuro to wyspecjalizowana jednostka ulokowana na poziomie poszczególnych wydziałów, która koordynuje relacje wydziału z partnerami zewnętrznymi, tj.: absolwentami, przedsiębiorstwami, organizacjami pozarządowymi oraz innymi jednostkami uczelnianymi.
Najważniejsze działania Biura adresowane do studentów i absolwentów to ułatwianie nawiązywania kontaktów branżowych; wspieranie rozwoju kariery zawodowej; prowadzenie portalu internetowego oraz organizowanie corocznych zjazdów absolwentów. Wśród działań skierowanych do przedsiębiorstw można wymienić m.in. włączanie przedstawicieli firm w działania dydaktyczne (np. wykłady gościnne, warsztaty); prowadzenie badań naukowych i opracowywanie konkretnych zagadnień w odpowiedzi na zapotrzebowanie firmy (np. w ramach prac dyplomowych); stworzenie kompleksowej oferty biznesowej, która jest dostępna w Internecie na dedykowanej podstronie wydziału oraz pośrednictwo w wyszukaniu praktykantów i stażystów o sprofilowanych kompetencjach. Ponadto do zadań Biura należy prowadzenie szkoleń dla pracowników naukowych uczelni (m.in. w zakresie zarządzania projektami badawczo-rozwojowymi, ochrony własności intelektualnej, komunikacji marketingowej) oraz diagnozowanie potencjału komercjalizacji wiedzy w ramach danego wydziału.


Kto może skorzystać:

Rozwiązanie może być stosowane przez uczelnie wyższe zainteresowane intensyfikacją współpracy z zewnętrznym otoczeniem biznesowym, w szczególności z sektorem przedsiębiorstw. Model przynosi korzyści również przedsiębiorcom, którzy uzyskują dostęp do grona najlepszych absolwentów uczelni oraz wsparcie w rozwiązaniu aktualnych problemów firmy. Ponadto rozwiązanie ułatwia studentom i absolwentom nawiązywanie kontaktów biznesowych, co przekłada się na rozwój ich dalszej kariery zawodowej.


Innowacyjność:

Wypracowany w projekcie model opiera się na wykorzystaniu aktywnej roli absolwentów do budowania trwałych relacji uczelni wyższej z biznesem. Jak pokazuje przykład najlepszych uczelni amerykańskich, takie podejście przynosi wymierne korzyści obu stronom zaangażowanym w proces komercjalizacji wiedzy. Korzyścią dla przedsiębiorstw jest przede wszystkim poprawa dostępu do zasobów wiedzy, która przekłada się na wzrost ich konkurencyjności oraz zdolności do reagowania w warunkach zmieniającego się otoczenia gospodarczego. Ulokowanie Biura Współpracy z Biznesem i Absolwentami na poziomie poszczególnych wydziałów zwiększa dostępność usług w zakresie komercjalizacji dla studentów, absolwentów, jak również pracowników naukowych. Dodatkowo systematyczne monitorowanie ścieżek kariery absolwentów przyczynia się do optymalizacji procesu kształcenia na poziomie uczelni wyższych, a co za tym idzie – do lepszego dopasowania programów nauczania do potrzeb współczesnej gospodarki.


Skuteczność:

Rozwiązanie po raz pierwszy zostało wdrożone na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego. Wyniki ewaluacji zewnętrznej potwierdziły, że zastosowanie modelu pozytywnie wpłynęło na współpracę pomiędzy uczelnią a jej zewnętrznym otoczeniem biznesowym. Przedstawiciele zainteresowanych firm podkreślali, że podstawowym warunkiem transferu wiedzy jest ustanowienie przejrzystych zasad współpracy na linii nauka-biznes. Biuro Współpracy z Biznesem i Absolwentami stworzyło korzystne warunki dla przyciągnięcia przedsiębiorców zainteresowanych pozyskaniem zasobów wiedzy wypracowanych w ramach uczelni wyższej. Pracownicy naukowi zainteresowani odpłatnym udostępnieniem wyników prowadzonych prac badawczych, podkreślali istotę wsparcia Biura w zakresie procedur administracyjnych związanych z procesem komercjalizacji. Studenci i absolwenci wykazywali chęć korzystania z oferty jednostki, gdy byli w nie zaangażowani praktycy i specjaliści z danej dziedziny (np. szkolenia i wykłady gościnne z udziałem biznesmenów). Działania Biura podejmowane na rzecz pogłębienia współpracy uczelni z biznesem przynoszą pełne efekty w kilkuletniej perspektywie czasowej.


Elementy składowe (do zastosowania w praktyce):

 • Podręcznik Connection – innowacyjny model współpracy uczelni z biznesem. Podręcznik wdrażania

Podręcznik zawiera m.in. opis funkcjonowania modelu; poszczególne etapy zastosowania rozwiązania wraz z szacunkowymi kosztami; działania podejmowane przez Biuro Współpracy z Biznesem i Absolwentami skierowane do pracowników wydziału, przedsiębiorców, absolwentów oraz studentów oraz studium przypadku uczelni wyższej, która zastosowała w praktyce model.

Publikacja została udostępniona w wersji papierowej i elektronicznej na stronie internetowej: http://projektconnection.pl/.

Załącznik: application/zipProdukt finalny.zip
Beneficjent:
 • PL Europa Sp z o.o.
Fiszka projektowa: application/mswordFiszka projektowa.doc
Raport z ewaluacji zewnętrznej: application/pdfRaport ewaluacyjny_testowanie.pdf
Rodzaj produktu:
 • produkt finalny projektu innowacyjnego
Status produktu/rozwiązania:
 • PI zwalidowany