W dniu 6 listopada 2015 roku miało miejsce uroczyste wręczenie nagród laureatom i wyróżnionym w III edycji konkursu „Regaty Rozwoju: Liderzy Innowacji i Współpracy ponadnarodowej PO KL 2007-2013”.

Uprzejmie informujemy, że wszystkie bieżące informacje dotycząca konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-001/15 ogłoszonego przez CPE na projekty współpracy ponadnarodowej, w tym zmiany w Regulaminie konkursu, interpretacje Instytucji Pośredniczącej, komunikaty, najczęściej zadawane pytania, dostępne są wyłącznie na stronie internetowej Centrum Projektów Europejskich.

Centrum Projektów Europejskich, będące państwową jednostką budżetową podległą bezpośrednio Ministerstwu Infrastruktury i Rozwoju, zaprasza zainteresowanych odbyciem praktyki studenckiej, absolwenckiej lub wolontariatu do zgłoszenia swojej kandydatury!

Centrum Projektów Europejskich zaprasza na spotkania szkoleniowe dotyczące wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-001/15 na projekty z komponentem ponadnarodowym realizowane poza Common Framework w ramach Osi Priorytetowej IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa PO WER. Spotkania będą poświęcone omówieniu zasad przygotowania wniosków o dofinansowanie ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki współpracy ponadnarodowej oraz kryteriów obowiązujących w konkursie POWR.04.03.00-IP.07-00-001/15.

Spotkania odbędą się w dniach 26 i 28 sierpnia (środa i piątek) 2015 r., o godzinie 11.00, w Warszawie w JM Hotel, ul. Grzybowska 45.

Centrum Projektów Europejskich, na potrzeby konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-001/15 na projekty z komponentem ponadnarodowym realizowane poza Common Framework w ramach Osi Priorytetowej IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa PO WER, przygotowało robocze tłumaczenie na język angielski wyciągu z Regulaminu konkursu do wykorzystania przez wnioskodawców w celu wsparcia ich przy nawiązywaniu partnerstw ponadnarodowych.

Centrum Projektów Europejskich pełniące funkcję Instytucji Pośredniczącej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (IP) zaprasza do składania wniosków o umieszczenie w Wykazie kandydatów na ekspertów.

Z przyjemnością informujemy Państwa o wynikach Konkursu „REGATY ROZWOJU: LIDERZY INNOWACJI I WSPÓŁPRACY PONADNARODOWEJ PO KL 2007-2013” – III edycja.

Zapraszamy do lektury drugiego w 2015 roku numeru biuletynu "Innowacje bez Granic".

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju zaprasza do udziału w forum partnerskim "Transnational Partner Search Forum". Celem tego wydarzenia jest stworzenie możliwości dyskusji, nawiązania kontaktów i zawiązania partnerstw, które będą służyły realizacji projektów w ramach konkursów na działania mobilnościowe realizowane przez projektodawców z różnych państw.

Strona 1 z 17