W dniach 11-12 maja 2015 r. w Warszawie odbyło się seminarium dla członków Krajowych Sieci Tematycznych, reprezentujących wszystkie obszary wsparcia Europejskiego Funduszu Społecznego (adaptacyjność, dobre rządzenie, edukacja i szkolnictwo wyższe, zatrudnienie i integracja społeczna) oraz reprezentantów Regionalnych Sieci Tematycznych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

W dniu 27 kwietnia 2015 roku upłynął termin nadsyłania zgłoszeń w ramach III edycji konkursu „Regaty Rozwoju: Liderzy innowacji i współpracy ponadnarodowej PO KL 2007-2013". Do Krajowej Instytucji Wspomagającej trafiło 36 zgłoszeń.

W dniach 21-22 kwietnia 2015 roku w Warszawie odbędzie się Ogólnopolskie Forum Szkolnictwa Zawodowego, zorganizowane w ramach projektu innowacyjnego pn. "Innowacyjne szkolnictwo zawodowe na Mazowszu Płockim". 

Zapraszamy do lektury pierwszego w 2015 roku numeru biuletynu "Innowacje bez Granic".

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju organizuje konferencję „Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa w PO WER – nowa perspektywa, nowy wymiar”, która zainauguruje wdrażanie Osi Priorytetowej IV Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk, realizator projektu EDUSCIENCE zaprasza beneficjentów projektów z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych do nieodpłatnej prezentacji produktów finalnych podczas ośmiu Regionalnych Szkół Dobrych Praktyk Edukacyjnych.

Twoja Inicjatywa! Fundacja Wspierania Przedsiębiorczości zaprasza na konferencję pt. "Biznes krok po kroku – przedsiębiorca w sieci".

Informujemy, że w dn. 13 stycznia 2015 r., na mocy Porozumienia w sprawie realizacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014−2020, zawartego pomiędzy Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju a Centrum Projektów Europejskich (CPE), CPE powierzono realizację zadań Instytucji Pośredniczącej (IP) dla Działania 4.3 (Współpraca ponadnarodowa) w ramach IV Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Zapraszamy do lektury ostatniego w 2014 roku numeru biuletynu "Innowacje bez Granic". Znaleźć w nim można głównie informacje na temat rozwiązań z obszaru Adaptacyjność.

W dniach 23-24 października 2014 roku w Olsztynie odbyła się konferencja naukowa pn. „Perspektywy rozwoju sektora organizacji pozarządowych”. W drugim dniu zorganizowane zostały Targi Organizacji Pozarządowych – „NGO na TOPie” oraz Targi Pracy Wolontariackiej.