Samorząd Województwa Mazowieckiego zaprasza na roczną konferencję podsumowującą realizację projektu "Budowa Systemu Monitoringu i Podstaw Ewaluacji Wdrażania RSI dla Mazowsza".

14 listopada 2013 roku w Bibliotece Narodowej w Warszawie gościliśmy Państwa na naszej konferencji pn. „Zdecyduj się na innowację!”, podsumowującej wdrażanie projektów innowacyjnych i ponadnarodowych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w 2013 roku. Wydarzenie zgromadziło ok. 250 uczestników – m.in. beneficjentów, przedstawicieli administracji, organizacji pracodawców, organizacji pozarządowych, instytucji rynku pracy, związków zawodowych, przedstawicieli sektora edukacyjnego – czyli grona osób szczególnie zainteresowanych wykorzystaniem i upowszechnieniem innowacji społecznych.

Uprzejmie informujemy o nowym projekcie - Balticlab 2.0 - realizowanym w Regionie Morza Bałtyckiego, którego inauguracja będzie miała miejsce w Sztokholmie w dniach 13-15 grudnia 2013 roku.

W dniach 17-18 października 2013 roku odbyło się spotkanie Sieci Współpracy w obszarze tematycznym Innowacyjność i współpraca ponadnarodowa. Podczas spotkania zostały omówione zagadnienia związane z bieżącą realizacją projektów innowacyjnych i projektów współpracy ponadnarodowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 m.in. z prawami autorskimi w projektach innowacyjnych, procedurami przekazania produktu przez beneficjenta, udostępnianie produktów przez IP/IP2.

W dniu 24 października 2013 roku przedstawicielka KIW uczestniczyła w Ogólnopolskim Kongresie Rynku Pracy w Częstochowie, zorganizowanym przez Stowarzyszenie Edukacja Praca Przedsiębiorczość.

Przedstawiciele Krajowej Instytucji Wspomagającej wzięli udział w spotkaniach dotyczących projektów współpracy ponadnarodowej, zorganizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie (21 października 2013 r.). Spotkania dotyczyły konkursów w Priorytetach VI, VIII i IX PO KL.

Celem konkursu, odbywającego się pod egidą Komisji Europejskiej, jest wyróżnienie najlepszych rozwiązań – innowacji społecznych – umożliwiających walkę z bezrobociem oraz redukcję związanych z nim negatywnych zjawisk społecznych i ekonomicznych.

Stowarzyszenie PROREW, realizator projektu „PI Wczoraj wykluczenie jutro zatrudnienie” zaprasza na dwa seminaria upowszechniające - w Szczecinie (22 października br.) i w Sandomierzu (19 listopada br.).

Jak już wspominaliśmy na naszej stronie, w zorganizowanym przez Krajową Instytucję Wspomagającą w Centrum Projektów Europejskich konkursie „Regaty Rozwoju: Liderzy Innowacji i Współpracy Ponadnarodowej PO KL 2007-2013”, którego celem było wyłonienie najbardziej innowacyjnych projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Jury konkursu podjęło decyzję o przyznaniu tytułu Lidera Innowacji oraz dwóch wyróżnień w kategorii: projekt innowacyjny.

W Ministerstwie Rozwoju Regionalnego opracowany został projekt Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 (PO WER). We wrześniu i październiku br. w różnych miastach odbędzie się sześć spotkań konsultacyjnych dotyczących tego dokumentu. Opinie i uwagi do projektu będzie można zgłaszać do 25 października 2013 roku.