Na naszej stronie dostępny jest już nowy biuletyn "Innowacje bez Granic" nr 3/2013. Poświęcony jest on w największym stopniu zagadnieniom związanym z edukacją i szkolnictwem wyższym.

W dniu 27 września br. przedstawiciel KIW uczestniczył w międzynarodowej konferencji „Wielojęzyczny świat – wspólny język partnerstwa”. Konferencja została zorganizowana przez Towarzystwo Amicus w ramach projektu „Twinning – Winning. W partnerstwie osiągamy sukces”, współfinansowanego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

Krajowa Instytucja Wspomagająca - Centrum Projektów Europejskich zorganizowała kolejne spotkanie dla przedstawicieli Instytucji Pośredniczących I i II stopnia pełniących funkcję punktów kontaktowych ds. innowacyjności i współpracy ponadnarodowej PO KL oraz przedstawicieli tych instytucji uczestniczących w procesie wdrażania projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej.

W dniu 26 września br. przedstawiciele KIW uczestniczyli w trzecim posiedzeniu Rady Społecznej 50+. Jednym z celów spotkania była prezentacja idei projektów innowacyjnych oraz wypracowanych rozwiązań dotyczących aktywizacji zawodowej osób powyżej 50 roku życia.

W dniach 18-19 września br. przedstawiciele Krajowej Instytucji Wspomagającej uczestniczyli w Warsztatach Europejskiej Współpracy w Chełmie. Spotkanie miało charakter międzynarodowy, a uczestniczyli w nim partnerzy z Białorusi, Niemiec, Ukrainy i ze Szwecji, a także przedstawiciele chełmskich instytucji.

W dniach 18-19 września br. przedstawiciele Regionalnej Rady EFS z Malmoe odbyli wizytę studyjną do Polski, której celem była identyfikacja obszarów możliwej współpracy oraz zacieśnienie kontaktów pomiędzy regionem Sydsverige a przedstawicielami regionu Mazowsza (Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów UE) w zakresie realizacji projektów w ramach EFS.

Zespół projektowy z NGO TRENDHUIS (www.trendhuis.be), zajmujący się dziedziną CSR, PILNIE poszukuje odpowiedniego partnera do współpracy ponadnarodowej w ramach projektu z EFS w celu wymiany know-how w tej dziedzinie i/lub do przeprowadzenia pilotażu i/lub pilota i przetestowania w praktyce zestawu narzędzi w danym kraju/regionie.

Centralny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich zaprasza do udziału w spotkaniu informacyjnym "CZY BIZNES DOGADA SIĘ Z NAUKĄ? – WSPÓŁPRACA SEKTORA NAUKI I GOSPODARKI W RAMACH FUNDUSZY EUROPEJSKICH". Celem spotkania jest zaprezentowanie możliwości, jakie niosą Fundusze Europejskie w obecnej i przyszłej perspektywie finansowej oraz programów krajowych ułatwiających współpracę sektora nauki z sektorem przedsiębiorstw.

W dniu 9 września 2013 roku w Łodzi odbyła się konferencja upowszechniająca projekt innowacyjny „Kształtowanie kompetencji personalnych i społecznych w szkole zawodowej drogą do sukcesu na rynku pracy”, realizowany przez Miasto Łódź. Celem konferencji było podsumowanie dotychczas zrealizowanych działań projektowych.

W dniu 3 września 2013 r. w Szczecinie odbyło się „II Forum rozwiązywania problemów powstających podczas realizacji projektów innowacyjnych i/lub współpracy ponadnarodowej”. Celem spotkania była wymiana doświadczeń wynikających z działań beneficjentów w zakresie upowszechniania i włączania produktów finalnych do praktyki oraz próba ustalenia wspólnego harmonogramu prac i identyfikacja najefektywniejszych narzędzi docierania z informacją o produktach do odbiorców.