Innowacje

Upowszechnianie i mainstreaming Wydrukuj

Upowszechnianie i mainstreaming to procesy, które są szczególnie istotne dla powodzenia realizacji projektów innowacyjnych. Na tych dwóch procesach beneficjent skupia się w ostatniej fazie wdrażania projektu. Realizacja działań upowszechniających i włączających sprawia, że beneficjent i jego produkt finalny zostają poddani najbardziej wymagającemu testowi – tj. sprawdzeniu, czy wypracowane rozwiązanie jest faktycznie użyteczne. Jeśli rozwiązanie zostanie zaakceptowane i wdrożone przez użytkowników, wtedy dopiero możemy mówić o pełnym sukcesie w realizacji projektu innowacyjnego.

W projektach innowacyjnych nie liczy się jedynie sam pomysł czy nawet jego materialny wymiar w postaci produktu finalnego, ale wykorzystanie rezultatów w praktyce i rzeczywiste przyczynienie się do zwiększenia skuteczności i efektywności polityki społecznej w danym obszarze PO KL!

Realizacja działań w obszarze upowszechniania i włączania należy przede wszystkim do beneficjenta realizującego projekt. Przygotowuje on strategię działań upowszechniających i włączających oraz odpowiada za jej realizację. W procesach tych aktywnie uczestniczą także Instytucje Pośredniczące i Instytucje Pośredniczące II stopnia oraz Krajowa Instytucja Wspomagająca, która wspiera i monitoruje działania podejmowane w obszarze upowszechniania i włączania.