Współpraca Ponadnarodowa

EFS w Europie Wydrukuj

Europejski Fundusz Społeczny (EFS) jest jednym z funduszy strukturalnych UE, ustanowionym w celu zmniejszenia różnic w poziomie dobrobytu i standardach życia w państwach członkowskich UE i ich regionach oraz służącym promowaniu spójności gospodarczej i społecznej. EFS jest poświęcony promowaniu zatrudnienia w UE. Pomaga państwom członkowskim, ich pracownikom i firmom lepiej przygotować się do stawienia czoła nowym, globalnym wyzwaniom. Jest zaprojektowany w szczególności dla tych państw członkowskich, w których rozwój gospodarczy jest mniej zaawansowany. EFS jest kluczowym elementem strategii UE 2020 na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia, ukierunkowanym na poprawę jakości życia obywateli UE poprzez zapewnienie im lepszych kwalifikacji i większych szans na rynku pracy. Ta sekcja umożliwia dostęp do Programów Operacyjnych EFS w poszczególnych krajach, ich priorytetów oraz osób kontaktowych.