O nas

Zadania Wydrukuj

Krajowa Instytucja Wspomagająca została powołana przez Instytucję Zarządzającą Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego. Zakres jej zadań oraz odpowiedzialności regulują Wytyczne Ministerstwa w zakresie wdrażania projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej w ramach PO KL. Merytoryczna koordynacja działań KIW oraz nadzór nad nią należy do IZ PO KL.

Zgodnie z Wytycznymi KIW jest instytucją doradczą w zakresie zagadnień horyzontalnych związanych ze specyfiką projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej. Oznacza to, że nie ma ona ani uprawnień nadzorczych ani kontrolnych w stosunku do realizowanych ww. typów projektów; nie zajmuje się także interpretacją zagadnień związanych z konkretnymi projektami – ostateczna decyzja w sprawie umowy zawartej z Beneficjentem należy zawsze do właściwej Instytucji Pośredniczącej.

Czym wobec tego zajmuje się KIW?

 • doradza Instytucjom Pośredniczącym oraz Beneficjentom;
 • opracowuje materiały i rekomendacje dotyczące realizacji projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej;
 • pomaga w znalezieniu partnerów do współpracy ponadnarodowej;
 • wspiera i monitoruje działania upowszechniające i włączające produkty innowacyjne do głównego nurtu polityki;
 • pełni rolę Sekretariatu Ogólnego Sieci Tematycznych PO KL;
 • zapewnia funkcjonowanie Sekretariatów Krajowych Sieci Tematycznych PO KL;
 • wydaje kwartalny biuletyn „Innowacje bez Granic” poświęcony innowacjom i współpracy ponadnarodowej w PO KL;
 • przygotowuje i udostępnia publikacje promujące projekty;
 • organizuje „Targi Innowacji” – roczne wydarzenie poświęcone upowszechnianiu wiedzy o projektach innowacyjnych
  i współpracy ponadnarodowej;
 • prowadzi stronę internetową stanowiącą źródło informacji na temat projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej;
 • prowadzi bazę wszystkich realizowanych w kraju projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej;
 • udostępnia informacje o produktach wypracowanych w projektach, a także same produkty.