O nas

Zespół Wydrukuj

Zagadnienia dotyczące PROJEKTÓW INNOWACYJNYCH

Działania Zespołu ds. Projektów Innowacyjnych koncentrują się na wsparciu realizacji projektów innowacyjnych wdrażanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Zadania Zespołu w dużej mierze dotyczą spraw związanych z funkcjonowaniem Sieci Tematycznych PO KL. W jego ramach wyodrębniono funkcję Koordynatora Sieci Tematycznych oraz stanowiska Koordynatorów Obszarowych Krajowych Sieci Tematycznych dla czterech obszarów wsparcia PO KL: zatrudnienie i integracja społeczna, edukacja i szkolnictwo wyższe, adaptacyjność, dobre rządzenie.

Drugim głównym obszarem działań Zespołu jest wsparcie Instytucji Pośredniczących oraz Beneficjentów w działaniach mających na celu upowszechnianie i włączanie wypracowanych produktów projektów innowacyjnych PO KL do głównego nurtu polityki.


Marta Rudnik-Żelazowska
Koordynator Zespołu ds. Projektów Innowacyjnych

Marta Rudnik-Żelazowska odpowiada za koordynację prac Zespołu ds. Projektów Innowacyjnych, w tym w szczególności za pracę Sekretariatów Krajowych Sieci Tematycznych i Sekretariatu Ogólnego Sieci Tematycznych, a także wsparcie udzielane beneficjentom oraz IP/IP2 realizującym projekty innowacyjne w ramach PO KL. Osoby zainteresowane indywidualnym doradztwem pracowników tego zespołu mogą kontaktować się z panią Martą. Udzieli ona również szczegółowych informacji dotyczących aktualnych prac Zespołu.

Można kierować do niej również wszelkie pytania z zakresu specyfiki realizacji projektów innowacyjnych w PO KL.


Agnieszka Jarmuszyńska
Koordynator Ogólny Sieci Tematycznych 

Agnieszka Jarmuszyńska odpowiada za zapewnienie współpracy i przepływu informacji pomiędzy Krajowymi i Regionalnymi Sieciami Tematycznymi. Prowadzi także monitoring i sprawozdawczość działań wszystkich Sieci oraz moderuje forum dla Sieci Tematycznych. Osoby zainteresowane zasadami funkcjonowania tych gremiów, w tym Sekretarze Regionalnych Sieci Tematycznych, powinny kontaktować się z panią Agnieszką.

Można kierować do niej również wszelkie pytania z zakresu specyfiki realizacji projektów innowacyjnych w PO KL. 

Anna Elżbieta StrzałaKoordynator KST Dobre rządzenie

Anna Elżbieta Strzała odpowiada za organizację prac Krajowej Sieci Tematycznej w obszarze Dobre rządzenie, która zajmuje się projektami innowacyjnymi w zakresie komponentu centralnego PO KL – Priorytetu V (dofinansowanymi przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Kancelarię Prezesa Rady Ministrów oraz Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej). Beneficjenci przygotowujący do złożenia strategie wdrażania projektów innowacyjnych i produkty finalne do walidacji w tym Priorytecie powinni kontaktować się właśnie z panią Anną.

Można kierować do niej również wszelkie pytania z zakresu specyfiki realizacji projektów innowacyjnych w PO KL, w szczególności z obszaru Dobre Rządzenie (Priorytet V PO KL).

Paulina ChodyraKoordynator KST Zatrudnienie i integracja społeczna

Paulina Chodyra odpowiada za organizację prac Krajowej Sieci Tematycznej w obszarze Zatrudnienie i integracja społeczna, która zajmuje się projektami innowacyjnymi w zakresie komponentu centralnego PO KL – Priorytetu I (dofinansowanymi przez Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich). Beneficjenci przygotowujący do złożenia strategie wdrażania projektów innowacyjnych i produkty finalne do walidacji w tym Priorytecie powinni kontaktować się z panią Pauliną.

Można kierować do niej również wszelkie pytania z zakresu specyfiki realizacji projektów innowacyjnych w PO KL, w szczególności z obszaru Zatrudnienie i integracja społeczna (Priorytety I, VI i VII PO KL).

Ewelina SołtanKoordynator KST Adaptacyjność 

Ewelina Sołtan odpowiada za organizację prac Krajowej Sieci Tematycznej w obszarze Adaptacyjność, która zajmuje się projektami innowacyjnymi w zakresie komponentu centralnego PO KL – Priorytetu II (dofinansowanymi przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości). Beneficjenci przygotowujący do złożenia strategie wdrażania projektów innowacyjnych i produkty finalne do walidacji w tym Priorytecie powinni kontaktować się z panią Eweliną.

Można kierować do niej również wszelkie pytania z zakresu specyfiki realizacji projektów innowacyjnych w PO KL, w szczególności z obszaru Adaptacyjność (Priorytety II i VIII PO KL).

Dariusz PietrzykKoordynator KST Edukacja i szkolnictwo wyższe

Dariusz Pietrzyk odpowiada za organizację prac Krajowej Sieci Tematycznej w obszarze Edukacja i szkolnictwo wyższe, która zajmuje się projektami innowacyjnymi w zakresie komponentu centralnego PO KL: Priorytetu III (dofinansowanymi przez Ośrodek Rozwoju Edukacji) i Priorytetu IV (dofinansowanymi przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju). Beneficjenci przygotowujący do złożenia strategie wdrażania projektów innowacyjnych i produkty finalne do walidacji w tych Priorytetach powinni kontaktować się właśnie z panem Dariuszem.

Można kierować do niego również wszelkie pytania z zakresu specyfiki realizacji projektów innowacyjnych w PO KL, w szczególności z obszaru Edukacja i Szkolnictwo wyższe (Priorytety III, IV i IX PO KL). W ramach KIW odpowiada także za aktualizację oraz przyjmowanie uwag do Mapy projektów oraz Analizy jakościowej projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej.

Anna Mroczkowskap.o. Koordynatora KST Adaptacyjność

Anna Mroczkowska odpowiada za organizację prac Krajowej Sieci Tematycznej w obszarze Adaptacyjność, która zajmuje się projektami innowacyjnymi w zakresie komponentu centralnego PO KL – Priorytetu II (dofinansowanymi przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości). Beneficjenci przygotowujący do złożenia strategie wdrażania projektów innowacyjnych i produkty finalne do walidacji w tym Priorytecie powinni kontaktować się z panią Anną.

Można kierować do niej również wszelkie pytania z zakresu specyfiki realizacji projektów innowacyjnych w PO KL, w szczególności z obszaru Adaptacyjność (Priorytety II i VIII PO KL).


Zagadnienia dotyczące PROJEKTÓW WSPÓŁPRACY PONADNARODOWEJ

Działania Zespołu ds. Projektów Współpracy Ponadnarodowej koncentrują się na wsparciu realizacji projektów współpracy ponadnarodowej wdrażanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Zadania Zespołu w dużej mierze dotyczą spraw związanych ze wsparciem wnioskodawców oraz beneficjentów w poszukiwaniu partnerów do współpracy międzynarodowej – w szczególności poprzez organizację ponadnarodowych forów partnerskich – oraz ze wsparciem doradczym dla Instytucji Pośredniczących i innych odbiorców wsparcia PO KL.

Drugim ważnym obszarem działań Zespołu jest współpraca w ramach projektu „Inclusive Europe”, realizowanego z partnerem szwedzkim – organizacją Arbetsmiljoeforum, który ma na celu intensyfikację współpracy ponadnarodowej w ramach EFS w Europie. Zespół bierze także udział w pracach Międzynarodowej Sieci ds. współpracy ponadnarodowej oraz Strategii Morza Bałtyckiego w zakresie interwencji Europejskiego Funduszu Społecznego.

Beata Rybicka-Dominiak (aktualnie na zwolnieniu)

Beata Rybicka-Dominiak odpowiada za zapewnienie wsparcia podmiotom zaangażowanym w realizację projektów współpracy ponadnarodowej, w tym w szczególności poprzez udzielanie konsultacji i porad z zakresu specyfiki projektów współpracy ponadnarodowej, prowadzenie szkoleń i spotkań oraz wsparcie dla polskich i zagranicznych projektodawców i beneficjentów w poszukiwaniu partnera do współpracy ponadnarodowej. Odpowiada także za tworzenie opracowań i opiniowanie dokumentów dotyczących PWP. Osoby zainteresowane tymi zagadnieniami mogą kontaktować się z panią Beatą.

Dodatkowo można kierować do niej pytania związane z pracami Europejskiej Sieci ds. Współpracy Ponadnarodowej EFS oraz umowami o współpracy ponadnarodowej.

Magdalena Karczewska

Magdalena Karczewska odpowiada za zapewnienie wsparcia podmiotom zaangażowanym w realizację projektów współpracy ponadnarodowej, w tym w szczególności poprzez udzielanie konsultacji i porad z zakresu specyfiki projektów współpracy ponadnarodowej, prowadzenie szkoleń i spotkań oraz wsparcie dla polskich i zagranicznych projektodawców i beneficjentów w poszukiwaniu partnera do współpracy ponadnarodowej. Odpowiada także za tworzenie opracowań i opiniowanie dokumentów dotyczących PWP. Osoby zainteresowane tymi zagadnieniami mogą kontaktować się z panią Magdaleną.

Dodatkowo można kierować do niej pytania związane z opracowaniem dokumentacji konkursowych w odniesieniu do zagadnień PWP, realizacją Strategii Unii Europejskiej dla regionu Morza Bałtyckiego, konkursami na projekty współpracy ponadnarodowej w Polsce oraz upowszechnianiem informacji o nich zagranicą.

Maciej Jamrozik

Maciej Jamrozik odpowiada za zapewnienie wsparcia podmiotom zaangażowanym w realizację projektów współpracy ponadnarodowej, w tym w szczególności poprzez udzielanie konsultacji i porad z zakresu specyfiki projektów współpracy ponadnarodowej, prowadzenie szkoleń i spotkań oraz wsparcie dla polskich i zagranicznych projektodawców i beneficjentów w poszukiwaniu partnera do współpracy ponadnarodowej. Odpowiada także za tworzenie opracowań i opiniowanie dokumentów dotyczących PWP. Osoby zainteresowane tymi zagadnieniami mogą kontaktować się z panem Maciejem.

Dodatkowo można kierować do niego pytania związane ze Strategią Unii Europejskiej dla regionu Morza Bałtyckiego, Europejskimi Sieciami Współpracy, Punktami Kontaktowymi EFS (w kraju i zagranicą), obsługą europejskich baz danych zawierających potencjalnych partnerów współpracy (w szczególności Fishing Pool).Zagadnienia dotyczące WSPARCIA REALIZACJI PROJEKTÓW

Zadania Zespołu obejmują działalność promocyjną, informacyjną, organizacyjną w zakresie spotkań i spraw wewnętrznych Krajowej Instytucji Wspomagającej, oraz działalność wydawniczą. Zespół przygotowuje do druku publikacje (w tym kwartalny biuletyn „Innowacje bez Granic") oraz opracowuje materiały informacyjne, a także zarządza stroną internetową KIW.

Zespół nadzoruje od strony logistyczno-technicznej wszystkie spotkania KIW, w tym posiedzenia Krajowych Sieci Tematycznych, Ponadnarodowe Fora Partnerskie, seminaria, wizyty studyjne oraz coroczną konferencję połączoną z targami innowacji.

Ponadto pracownicy zespołu III planują i rozliczają wydatki KIW, a także przeprowadzają postępowania na zamówienia publiczne.

 

Dorota Bartosiewicz-Bryllkoordynator Zespołu ds. Wsparcia Realizacji Projektów

Dorota Bartosiewicz-Bryll odpowiada za koordynację Zespołu ds. Wsparcia Realizacji Projektów. Zajmuje się kwestiami związanymi z zamówieniami publicznymi prowadzonymi przez Krajową Instytucję Wspomagającą, prawami autorskimi, stroną internetową, a także organizowanymi przez KIW spotkaniami – i w tych kwestiach, a także w sprawie prac Zespołu, zachęcamy do kontaktu z Dorotą. Do niej również mogą kierować pytania dziennikarze – to właśnie jej zadaniem jest udzielanie mediom informacji w zakresie inicjatyw podejmowanych przez KIW.

Aleksandra Stachowiak 

Aleksandra Czyż odpowiada za wszystkie kwestie związane z rozliczeniami finansowymi Krajowej Instytucji Wspomagającej – m.in. kontrolę wydatków i dokumentów, kontrolę wykonania budżetu instytucji, obieg dokumentów finansowych. Do niej należy również angażowanie i rozliczanie ekspertów, biorących udział w spotkaniach organizowanych przez KIW. Jest odpowiedzialna za sprawy związane z kwalifikowalnością wydatków w ramach pomocy technicznej PO KL.

Joanna Janiszewska

Joanna Janiszewska odpowiada za organizowanie spotkań prowadzonych przez KIW – w tym licznych posiedzeń Krajowych Sieci Tematycznych oraz corocznej konferencji-targów KIW. Dba również od strony technicznej o prawidłowy przebieg tych wydarzeń. Uczestniczy również w pracach nad publikacjami KIW i zajmuje się nadzorowaniem szkoleń grupowych dla pracowników KIW.

Tomasz Mrożek

Tomasz Mrożek odpowiada za przygotowywanie publikacji Krajowej Instytucji Wspomagającej (opracowanie tekstów, prace redakcyjne, współpracę z autorami), w tym kwartalnego biuletynu „Innowacje bez granic”. Wszelkie pytania w tym zakresie – także pytania dotyczące możliwości zamieszczenia tekstów w biuletynie – można kierować właśnie do niego. Do zadań Tomasza należy również administrowanie stroną internetową KIW (dodawanie informacji, dokumentów, publikacji, produktów PO KL i pozostałych treści), a także zarządzanie bazą rezultatów PIW EQUAL.

Łukasz Nowak

Łukasz Nowak odpowiada za opracowanie graficzne, druk oraz dystrybucję publikacji Krajowej Instytucji Wspomagającej, a także kwestie związane z przygotowaniem materiałów informacyjno-promocyjnych KIW. Łukasz zajmuje się ponadto administrowaniem stroną internetową KIW, współpracą z tłumaczami, a także dba o prawidłową realizację zasad zawartych w Wytycznych dotyczących oznaczania projektów PO KL.