Zadaj nowe pytanie

PI

 • Jako miernik jednego z celów szczegółowych podaliśmy liczbę osób indywidualnych, objętych badaniem ankietowym (800 osób). Przeprowadziliśmy pierwszą fazę projektu innowacyjno – testującego i zdołaliśmy uzyskać 637 takich ankiet. Pozwoliło to opracować te
 • Czy jeżeli produktem finalnym ma być platforma informatyczna, czy koncepcja produktu finalnego dołączona do strategii wdrażania może stanowić jedynie opis produktu?
 • Czy odbiorca PIT może być zaklasyfikowany równocześnie jako użytkownik ?
 • Jeżeli użytkownicy to instytucje (JST), dla których produkt będzie narzędziem do wykorzystywania w pracy codziennej, to czy odbiorcy to urzędnicy?
 • Czy jest dostępna baza ewaluacji zewnętrznych projektów innowacyjnych?
 • Czy należy umieszczać w formularzu PEFS odbiorców projektu, którzy wzięli udział w testowaniu projektu, ale nie otrzymali wsparcia ze środków europejskich, a zostali objęci wsparciem w ramach standardowych narzędzi urzędów pracy i ośrodków pomocy społeczn
 • Czy każda faza realizacji projektu innowacyjnego musi stanowić odrębne zadanie w projekcie? Czy np. jedno zadanie może stanowić jeden etap realizacji projektu? Czy każde zadanie w projekcie innowacyjnym musi być przypisane do konkretnej fazy projektu inno
 • Jakie wydatki ponoszone przez Projektodawcę należy potraktować jako odpowiadające prawidłowo zrealizowanej części projektu w sytuacji, gdy projektodawca nie przedłoży do walidacji produktu finalnego lub IOK wyda negatywną decyzję co do walidacji?
 • Czy beneficjent projektu innowacyjnego, należący do sektora finansów publicznych każdorazowo składając wniosek zobowiązany jest do uruchomienia procedury wyboru partnera spoza sektora finansów publicznych (np. w sytuacji kiedy wcześniej instytucja zawarła
 • Czy osoby biorące udział w testowaniu produktu w ramach projektu innowacyjnego należy uwzględnić w Formularzu PEFS?
 • Witam, czy zgoda IP na wprowadzenie zmian do projektu innowacyjnego, polegająca na wprowadzeniu dodatkowego wsparcia dla uczestników projektu, wymaga aktualizacji strategii wdrażania projektu przez beneficjenta? Aktualnie projekt jest w fazie testowania o
 • Co z ewentualnym finansowaniem produktu finalnego po zakończeniu realizacji projektu przez Beneficjenta, na co Instytucja Organizująca Konkurs powinna zwrócić uwagę w tej kwestii?
 • Czy istnieją wytyczne, co do sposobu przeprowadzenia przez Beneficjenta zewnętrznej ewaluacji projektu (wybór firmy, zakres ewaluacji etc.), czy leży to tylko w gestii Beneficjenta?
 • Co się stanie w sytuacji, gdy partner projektu innowacyjnego zrezygnuje z udziału w przedsięwzięciu w trakcie realizacji projektu, szczególnie w kontekście tego, że partnerstwo stanowiło kryterium dostępu w ramach konkursu? Jak rozliczyć koszty dotychczas
 • Czy wnioskodawca (małe przedsiębiorstwo) po zakończeniu realizacji projektu innowacyjnego może wykorzystywać wypracowany produkt finalny w celach komercyjnych, np. poprzez oferowanie wdrożenia produktu w innych przedsiębiorstwach pobierając za to opłatę?
 • Czy można płacić za udział przedstawicieli grupy docelowej w testowaniu produktu finalnego?
 • Co się dzieje w sytuacji niezłożenia przez beneficjenta strategii wdrażania projektu innowacyjnego, a co w sytuacji negatywnej decyzji IOK w sprawie złożonej strategii?
 • Czy w przypadku wydania przez Instytucję Organizującą Konkurs negatywnej decyzji w sprawie złożonej przez beneficjenta strategii wdrażania projektu innowacyjnego testującego, beneficjent będzie miał możliwość odwołania się od tej decyzji?
 • W jaki sposób ma być dobrana grupa testującą produkt finalny i jaka ma być jej liczebność?
 • Czy możliwe jest objęcie projektem innowacyjnym testującym grupy docelowej, której nie zdefiniowano w Szczegółowym Opisie Priorytetów w POKL?
 • W jaki sposób w GWA wprowadzić wskaźniki celów projektu o innym charakterze niż wskaźniki liczbowe?
 • Czy wymóg uzasadnienia w punkcie 3.7 potrzeby powołania partnerstwa jest obowiązkowy tylko w projekcie innowacyjnym?
 • W jaki sposób przedstawić odbiorców projektu innowacyjnego testującego w wymiarze upowszechniania i włączania do głównego nurtu polityki / praktyki w ramach projektu?
 • W jaki sposób rozumieć kryterium dostępu w projekcie innowacyjnym testującym sformułowane jako „Projekt musi być skierowany do grup docelowych z terenu województwa śląskiego”?
 • Kiedy należy osiągnąć i zmierzyć wskaźniki świadczące o osiągnięciu celów w projekcie innowacyjnym testującym?
 • W jaki sposób wskazać wartość obecną i wartość docelową wskaźników osiągnięcia celów w projekcie innowacyjnym testującym?
 • Co należy umieścić w punkcie 3.5 wniosku o dofinansowanie, jeśli żaden z efektów z listy rozwijanej (Oczekiwany efekt realizacji PO KL) nie odpowiada specyfice projektu innowacyjnego? Czy beneficjent może sam edytować to pole?
 • Co oznacza, że w projektach innowacyjnych testujących w polu 3.2.1 w generatorze wniosków należy wskazać osoby/instytucje obejmowane wsparciem w fazie testowania produktu planowanego do wypracowania i osoby/instytucje wspierane w ramach działań upowszechn
 • Czy na etapie złożenia do oceny przez RST strategii wdrażania projektu innowacyjnego testującego (podaczas procedury oceny strategii) beneficjent może podjemować/kontunuować działania (i ponosić wydatki) związane z publikacją wyników badań przeprowadzonyc
 • Dzień dobry przygotowujemy projekt programu innowacyjnego 7.2.2 W wytycznych MRR w zakresie wdrażania projektów innowacyjnych z kwietnia 2009r. widnieje zapis: "Pierwszy etap realizacji projektu innowacyjnego kończy się opracowaniem strategii. ... KIW odp
 • Czy terminy poszczególnych zadań - faz projektu, np. testowanie i badanie efektów testowanego produktu mogą sie pokrywać? Ile powinno trwać testowanie? Czy są wytyczne co do długości poszczególnych faz/zadań w projekcie? (Pytanie zadano w 2010 roku)
 • Gdzie znaleźć informacje na temat kryteriów dostępu? (Pytanie zadano w 2010 roku)

PWP

 • Czy każdy partner powinien składać wniosek na konkurs ogłaszany we własnym kraju i wykazywać w nim zadania i budżety innych partnerów, ale wnioskować jedynie o tę część pieniędzy, która jest przypisana jego zadaniom?
 • Jak poszczególni partnerzy powinni opisywać projekt, gdy w każdym kraju i programie formularz jest inny?
 • Czy np. w ramach działania 4.1.1 o wsparcie ubiegać się będą mogły nie tylko szkoły wyższe?
 • Na podstawie jakiego dokumentu księgowego (faktury czy noty księgowej) powinno nastąpić rozliczenie z partnerem zagranicznym za opracowną przez niego na podstawie umowy o dzieło analizę (projekt innowacyjny z komponentem ponadnarodowym)?
 • Czy firma "matka" z Londynu może zawrzeć umowę/porozumienie z firmą "córką" zarejestrowaną w Polsce i realizować wspólny projekt współpracy ponadnarodowej? (Pytanie zadano w 2010 roku)
 • Do wniosku o dofinansowanie projektu ponadnarodowego musi zostać dołączony list intencyjny. W jakim języku powinien zostać sporządzony? (Pytanie zadano w 2010 roku)
 • Czy partnerzy zagraniczni muszą podpisać się pod wnioskiem wypełnionym w Generatorze Wniosków Aplikacyjnych? (Pytanie zadano w 2010 roku)
 • Kto może być liderem partnerstwa ponadnarodowego – czy każdy z partnerów zagranicznych? (Pytanie zadano w 2010 roku)
 • Kiedy należy załączyć list intencyjny do partnera zagranicznego? (Pytanie zadano w 2010 roku)
 • Czy projektodawcą PO KL może być jedynie podmiot zarejestrowany na terytorium Polski? (Pytanie zadano w 2010 roku)
 • Chciałbym zapytać czy w ramach takiego projektu można ując koszt przeprowadzenia audytu zewnętrznego i czy taki koszt jest kwalifikowalny?
 • Mam prośbę odnośnie rozwiania naszych wątpliwości w zakresie budżetu projektu zawartego w umowie ponadnarodowej.
 • Uwzględniając problemy księgowe z zakwalifikowaniem wydatków zagranicznych, wszystkie wydatki partnera ujęto w § 430 – usługi obce. Czy jest to sposób akceptowalny?
 • Uprzejmie proszę o informację, czy porozumienie z kilkoma partnerami w projekcie ponadnarodowym musi być podpisane na jednym dokumencie, czy każdy z partnerów może podpisać porozumienie z nami.
 • Chciałam prosić o wsparcie merytoryczne dotyczące oceny projektów z komponentem ponadnarodowym w ramach wniosków konsultowanych w ROEFS.
 • Czy w opisanej sytuacji projekt jest odrzucany na etapie oceny merytorycznej?
 • Czy w sytuacji, w której nie ma ograniczenia w dokumentacji konkursowej dot. maksymalnej wartości komponentu ponadnarodowego, cały projekt z komponentem ponadnarodowym może dot. współpracy ponadnarodowej?
 • Czy realizacja projektu współpracy ponadnarodowej z komponentem oznacza, że należy wybrać partnera np. z Niemiec, który uczestniczy w jakimś odpowiedniku naszego PO KL lub innego programu niezależnie od źródeł finansowania (poza EFS)?
 • Czy istnieje wymóg, aby kserokopie listu intencyjnego dotyczącego nawiązania współpracy ponadnarodowej były potwierdzone za zgodność z oryginałem.
 • Mam wątpliwość odnośnie umowy o współpracy ponadnarodowej.
 • Pytanie dotyczące podziału kosztów między partnerami w umowie o współpracy ponadnarodowej.
 • Pytanie dotyczące podziału kosztów między partnerami w umowie o współpracy ponadnarodowej.
 • Czy oznacza to, iż każdy partner powinien składać wniosek na konkurs ogłaszany we własnym kraju i wykazywać w nim zadania i budżety innych partnerów, ale wnioskować jedynie o tę część pieniędzy, która jest przypisana jego zadaniom?
 • Czy należy skierować do ponownej oceny formalnej/uzupełnienia wniosek o dofinansowanie złożony wraz z listem intencyjnym niezgodnym ze "Wzorem minimalnego zakresu listu"
 • Jak należy postąpić w sytuacji, gdy brak wskazania terminu podpisania umowy o współpracy ponadnarodowej wynika z woli partnera zagranicznego?
 • Czy należy skierować do ponownej oceny formalnej/uzupełnienia wniosek o dofinansowanie
 • Zapis we "Wzorze minimalnego zakresu listu intencyjnego dotyczącego współpracy ponadnarodowej w ramach PO KL" dotyczący wskazania terminu podpisania umowy o współpracy ponadnarodowej
 • Budżet szczegółowy w zadaniu WSPÓŁPRACA PONADNARODOWA
 • Planuję złożyć projekt współpracy ponadnarodowej w ramach Poddziałania 8.1.1.
 • Czy istnieje możliwość dokumentacji współpracy ponadnarodowej z partnerem zagranicznym jedynie w języku roboczym np. angielskim? Czy należy tłumaczyć np. faktury, noty księgowe, czyli oficjalne dowody poniesienia danych wydatków na język polski?
 • Pytanie dotyczące mozliwości rozszerzenia projektu o komponent
 • Pytanie dotyczące wizyt studyjnych
 • Pytanie dotyczące rozliczania kursów walut
 • Pytanie dotyczy wkładu partnera w dofinansowanie projektów
 • Pytanie dotyczące różnicy między współpracą międzynarodową i projektem z komponentem międzynarodowym
 • Pytanie dotyczące zakupu produktu i konsultingu przy jego wdrażaniu
 • Pytanie dotyczące rozliczenia z partnerem ponadnarodowym na podstawie faktury
 • Interpretacja kryterium dostępu dotyczącego limitu środków na działania realizowane poza granicami kraju, który wynosi 40 % wartości projektu
 • Tłumaczenie pomocnicze listu intencyjnego sporządzonego w języku obcym
 • Pytanie dotyczące współpracy pomiedzy sieciami instytucji
 • Budżet umowy o współpracy ponadnarodowej może być w PLN
 • Wątpliwości związane z rozszerzeniem projektu innowacyjnego testującego o komponent ponadnarodowy
 • Zatrudnienie trenerów zagranicznych a zasady konkurencyjności oraz zasady realizacji projektów partnerskich PO KL
 • Zaokrąglanie kwot w budżetach umowy o współpracy ponadnarodowej
 • Konkurs na partnera ponadnarodowego oraz krajowego
 • Kwalifikowalność kosztów przeprowadzenia przez partnera zagranicznego warsztatów dla ekspertów
 • Uprzejmie informujemy, że przedstawione poniżej odpowiedzi mają charakter obowiązujący bez względu na datę zadania pytania

Ogólne