Współpraca Ponadnarodowa

Europejskie Sieci Współpracy Wydrukuj

Strategia wsparcia realizacji współpracy ponadnarodowej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na szczeblu Komisji Europejskiej wyraża się m. in. w zachęcaniu i umożliwieniu tworzenia sieci współpracy, wzajemnego uczenia się i wymiany doświadczeń pomiędzy krajami Unii Europejskiej w ramach tzw. Learning Networks.

Learning Networks są oddolnymi inicjatywami państw członkowskich działającymi w określonych obszarach, w ramach których państwa członkowskie mają możliwość wymiany doświadczeń, dobrych praktyk oraz wspólnej pracy nad metodami rozwiązywania określonych problemów.

Aktualnie funkcjonujące Sieci w okresie 2013 - 2014:

  • Sieć ds. aktywnego włączenia (Active Inclusion - AI)
  • Sieć EFS ds. wieku (European Network on AGE /Age, Generation, Experience/ and Career, www.esfage.eu)
  • Wsparcie reform administracji publicznej poprzez Sieć ds. zarządzania opartego na rezultatach (COP RBM+: Supporting Public Administrative Reform through the Community of Practice on Results Based Management, www.coprbm.eu)
  • Sieć ds. przedsiębiorczości społecznej (Social Entrepreneurship Network - SEN, www.socialeconomy.pl)
  • Sieć na rzecz wzmocnienia polityki w zakresie uczenia się na rzecz integracji Romów (Reinforcing policy learning for Roma inclusion)
  • Sieć ds. współpracy ponadnarodowej w ramach EFS (ESF Transnational Cooperation 2014-2020, www.transnationality.eu)
  • Sieć ds. ponadnarodowych mechanizmów mobilności skierowanych do młodzieży wykluczonej i młodych dorosłych (Transnational Mobility Measures for Disadvantaged Youth and Young Adults, www.tln-mobility.eu/EN/Home/home.html)
  • Sieć ds. polityki równości szans płci (European Community of Practice on Gender Mainstreaming within ESF 2013-2014, www.gendercop.com)

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


W latach 2010 – 2013 których funkcjonowało 13 Europejskich Sieci Współpracy:

pdfNetworks Summary