Materiały

W tej zakładce znajdą Państwo opracowane przez KIW materiały dotyczące upowszechniania i włączania. Są to zarówno dokumenty prezentujące zakres wsparcia KIW, jak też materiały stanowiące „bazę wiedzy” o zakresie projektów innowacyjnych i projektów współpracy ponadnarodowej realizowanych w ramach PO KL w Polsce, opracowane z myślą o wszystkich podmiotach podejmujących działania mające na celu upowszechnianie i mainstreaming tych projektów. Mamy nadzieję, że dokumenty okażą się pomocne i inspirujące.

Oprócz materiałów zaprezentowanych w tej zakładce, zapraszamy do zapoznania się z publikacjami KIW z tematyki upowszechniania i mainstreamingu dostępnymi w BIBLIOTECE KIW – są to pozycje: Upowszechnianie i mainstreaming w projektach innowacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz Mainstreaming w pigułce.

Informacja dotycząca roli KIW we wsparciu procesów upowszechniania i włączania do głównego nurtu polityki i/lub praktyki produktów finalnych projektów innowacyjnych PO KL. Charakter wsparcia KIW w przedmiotowym zakresie został określony przez IZ PO KL.

pdfROLA_KIW w procesie upowszechniania i włączania

Tabelaryczne zestawienie działań KIW we wsparciu procesów upowszechniania i włączania do głównego nurtu polityki i/lub praktyki produktów wypracowanych w ramach projektów innowacyjnych. Dokument zawiera następujące informacje dotyczące prowadzonych działań: cel, krótki opis, narzędzia realizacji, odbiorców oraz kluczowych partnerów KIW.

pdfDziałania KIW w obszarze upowszechniania i włączania

Bloki tematyczne to wyodrębnione grupy projektów/produktów, rozwiązujących zbliżone problemy oraz skierowanych do podobnych grup użytkowników i odbiorców. Bloki tematyczne zostały wyodrębnione w ramach poszczególnych obszarów PO KL: Zatrudnienie i integracja społeczna, Edukacja i szkolnictwo wyższe, AdaptacyjnośćDobre Rządzenie. W skład informacji dotyczących bloków tematycznych wchodzą: zbiorczy opis rozwiązań innowacyjnych wypracowanych w ramach bloków, wraz ze wskazaniem np. korzyści wynikających z ich zastosowania oraz listę konkretnych rozwiązań innowacyjnych wchodzących w skład bloku, wraz z podstawowymi informacjami na ich temat.

Ww. informacje dotyczące bloków tematycznych zastąpiły upowszechniane dotychczas przez KIW materiały: Mapa projektów oraz Analiza jakościowa projektów. Informacje dotyczące bloków tematycznych dostępne są w podzakładce „Bloki tematyczne” znajdującej się w zakładkach: „Dla Beneficjentów”, „Dla IP”, oraz „Dla ST”.

Lista dostępnych rozwiązań nie jest zamknięta – wypracowywane są nowe narzędzia, które będą na bieżąco udostępniane na stronie internetowej KIW. Zachęcamy do skorzystania z powstających rozwiązań innowacyjnych!

xlsMapa projektów - Adaptacyjność (grudzień 2012)
xlsMapa projektów - Dobre rządzenie (grudzień 2012)
xlsMapa projektów - Edukacja i szkolnictwo wyższe (grudzień 2012)
xlsMapa projektów - Zatrudnienie i integracja społeczna (grudzień 2012)

pdfAnaliza jakościowa - Adaptacyjność (grudzień 2012)
pdfAnaliza jakościowa - Dobre rządzenie (grudzień 2012)
pdfAnaliza jakościowa - Edukacja i szkolnictwo wyższe (grudzień 2012)
pdfAnaliza jakościowa - Zatrudnienie i integracja społeczna (grudzień 2012)
pdfAnaliza jakościowa - wersja jednolita (grudzień 2012)

Materiał skierowany jest do Instytucji Pośredniczących i Instytucji Pośredniczących II stopnia. Odnosi się do planowania i organizacji działań tych instytucji na rzecz wsparcia beneficjentów w procesie upowszechniania i włączania wypracowanych innowacyjnych rozwiązań.

pdfPoradnik: zarządzanie, upowszechnianie, włączanie

Materiał skierowany w głównej mierze do przedstawicieli IP/IP2 dotyczący wykorzystania w procesie upowszechniania i włączania produktów finalnych forów partnerskich oraz targów innowacyjnych. Publikacja zawiera liczne wskazówki co do sposobu organizacji tego typu przedsięwzięć.

pdfForum targi - narzędzia na rzecz włączania